PODATKI

Prawo Podatkowe

Prawo podatkowe stanowi fundamentalny filar naszej działalności gospodarczej, nieodłączny i niezwykle istotny dla naszego funkcjonowania. W ramach kompleksowej obsługi prawno-podatkowej oferujemy szeroki zakres usług, obejmujący doradztwo z zakresu analiz podatkowych, kontroli i postępowań podatkowych, jak również wsparcie w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ponadto, zapewniamy bieżącą obsługę, aby naszym klientom umożliwić skuteczne zarządzanie kwestiami podatkowymi i minimalizację ryzyka związanego z przepisami podatkowymi. Nasze doświadczenie oraz wiedza praktyczna pozwalają nam efektywnie wspierać klientów w rozwiązywaniu wszelkich zawiłości prawno-podatkowych, zapewniając im spokój i pewność w zakresie regulacji podatkowych.

 

Analiza podatkowa to nie tylko identyfikacja obciążeń podatkowych i okołopodatkowych, lecz przede wszystkim zastosowanie odpowiednich struktur i rozwiązań dostosowanych do konkretnych działań gospodarczych podatników oraz aktywności osób fizycznych. Nasze usługi obejmują szczegółowe podejście do następujących zagadnień:

 • Optymalny dobór formy prawnej działalności gospodarczej, włączając w to możliwość przekształceń strukturalnych.
 • Indywidualny dobór formy opodatkowania uwzględniający specyfikę działalności Klienta, poprzedzony szczegółowymi konsultacjami i analizą przepisów prawa.
 • Wsparcie w restrukturyzacji, połączeniach oraz aportach majątkowych.
 • Optymalizacja kosztów uzyskania przychodu oraz kosztów autorskich w kontekście działalności twórczej.
 • Planowanie inwestycji, strategie dotyczące amortyzacji oraz wykorzystanie majątku prywatnego dla celów prowadzonej działalności.
 • Doradztwo w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, zapewniając optymalne rozwiązania podatkowe i zgodność z obowiązującymi przepisami.
 
 

Dokonujemy prognoz podatkowych opierając się na danych dostarczonych przez Klienta, obejmujących spodziewane obroty, zawarte umowy, koszty oraz zatrudnienie. Na podstawie tych informacji analizujemy różne formy opodatkowania i szacujemy przyszłe obciążenia publiczne, takie jak podatki i składki ZUS. Nasze usługi są dostępne zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i dla spółek kapitałowych oraz osobowych.

Posługując się szerokim zakresem danych, jesteśmy w stanie przewidzieć, ile Klient będzie zobowiązany zapłacić oraz komu. Wszystkie nasze obliczenia przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami Polskiego Ładu. Dzięki naszej usłudze Klient ma możliwość dokładnego określenia, która forma prowadzenia działalności oraz opodatkowania będzie dla niego najbardziej korzystna pod względem podatkowym.

Dodatkowo, dokonujemy analizy aspektów cywilnoprawnych związanych z odpowiedzialnością, które towarzyszą wybranej formie prowadzenia biznesu, co pozwala Klientowi na pełne zrozumienie i świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

 

 

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę ulgi IP BOX, obejmującą następujące etapy:

 • Dokładna analiza stanu faktycznego pod kątem spełnienia warunków przysługiwania ulgi.
 • Analiza wszystkich istotnych kontraktów pod kątem uprawnień do skorzystania z ulgi IP BOX.
 • Złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zapewniając profesjonalne wsparcie w uzyskaniu klarownego stanowiska organu podatkowego.
 • Pomoc w wyliczeniu wskaźnika Nexus, kluczowego parametru określającego zakres korzyści z ulgi IP BOX.
 • Złożenie zeznania podatkowego lub korekty zeznania, uwzględniając ulgę IP BOX w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Pełne wsparcie w przeprowadzeniu wszelkich czynności sprawdzających podatkowego Urzędu Skarbowego związanych z możliwością otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku.

Nasza wyspecjalizowana firma jest gotowa zapewnić kompleksową obsługę, gwarantującą Klientom skuteczne korzystanie z ulgi IP BOX oraz optymalizację ich podatkowych zobowiązań.

Przepisy prawa podatkowego często są formułowane w sposób niejasny, co może rodzić wątpliwości co do ich właściwego stosowania. W takich sytuacjach organy skarbowe oraz sądy administracyjne mogą mieć różne stanowiska. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych oraz rozwiać wątpliwości dotyczące skutków podatkowo-prawnych konkretnego zdarzenia, oferujemy doradztwo oraz wsparcie prawnego w sporządzeniu wniosków o wydanie przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dla podatnika, płatnika lub innego podmiotu. Nasze usługi obejmują również osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie prawniczej możemy zapewnić Klientom kompleksową pomoc w rozwiązaniu wszelkich trudności związanych z interpretacją przepisów podatkowych.

 
 

Głównym zadaniem sądownictwa administracyjnego jest kontrola działalności administracji publicznej, oparta na kryterium legalności, czyli zgodności z prawem. W ramach postępowania sądowo-administracyjnego, we współpracy z doświadczonymi pełnomocnikami, oferujemy m.in.:

 • Przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentowanie klienta na rozprawach.
 • Sporządzanie wniosków w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego oraz składanie zażaleń na decyzje wojewódzkich sądów administracyjnych w przypadkach wpadkowych.
 • Przygotowywanie skarg o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

Dzięki naszemu wsparciu Klienci mogą skutecznie bronić swoich praw i interesów przed sądami administracyjnymi, zapewniając sobie profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie procesu.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie analizy i negocjacji umów gospodarczych pod kątem aspektów podatkowych i księgowych, zapewniając klientom pełne zrozumienie oraz optymalne wykorzystanie korzyści podatkowych i księgowych.

W ramach naszych usług:

 • Przeprowadzamy dogłębną analizę umów gospodarczych, identyfikując wszelkie aspekty podatkowe i księgowe, które mogą mieć wpływ na interesy klienta.
 • Negocjujemy warunki umów w celu zapewnienia jak najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego i księgowego dla naszych klientów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i cele biznesowe.
 • Świadczymy bieżące konsultacje z zakresu prawa podatkowego z każdej dziedziny, zapewniając naszym klientom szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów i wątpliwości.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy praktycznej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę prawno-podatkową, która pozwala na skuteczne zarządzanie ich działalnością gospodarczą i minimalizację ryzyka podatkowego.

Współpracujemy już z kilkunastoma świetnymi firmami. Uważamy, że powinieneś dołączyć do nich, jeśli szukasz najwyższej jakości usług.

Dane kontaktowe:

Media społecznościowe