Doradztwo i audyt

Doradztwo i audyt

Doradztwo i audyt w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkach zoo) to obszar naszej specjalizacji, który obejmuje szeroki zakres działań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu oraz zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

1. Doradztwo prawne i biznesowe: Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe, pomagając spółkom zoo w zakresie ich struktury organizacyjnej, strategii biznesowej, procesów zarządczych oraz planowania rozwoju. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomagamy klientom w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych oraz identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń.

2. Audyt księgowy i finansowy: Przeprowadzamy audyty księgowe i finansowe, mające na celu ocenę poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości. Nasze działania pomagają klientom w identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz w optymalizacji procesów finansowych.

3. Audyt podatkowy: Oferujemy usługi audytu podatkowego, które obejmują analizę zgodności z przepisami podatkowymi oraz identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie klientom pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz minimalizację ryzyka ewentualnych sporów z organami podatkowymi.

4. Doradztwo personalne: Zapewniamy doradztwo personalne, wspierając spółki zoo w procesach rekrutacji, zarządzania personelem, oraz w kwestiach związanych z polityką wynagrodzeń i benefitami dla pracowników. Nasze działania mają na celu zapewnienie klientom skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników.

5. Doradztwo prawne i umowy: Świadczymy pomoc w opracowywaniu umów handlowych, umów o współpracy, umów najmu czy dzierżawy oraz innych dokumentów prawnych. Nasze działania mają na celu zapewnienie klientom ochrony ich interesów oraz minimalizację ryzyka ewentualnych sporów prawnych.

Dzięki naszemu wsparciu, spółki zoo mogą efektywnie zarządzać swoją działalnością, minimalizować ryzyka prawne i finansowe oraz osiągać zamierzone cele biznesowe. Nasza specjalistyczna wiedza oraz indywidualne podejście do każdego klienta pozwala nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa w ich rozwoju i sukcesach na rynku.

Dzięki połączeniu wiedzy z różnych dziedzin jesteśmy w stanie sprawnie zorganizować strukturę przedsiębiorstwa lub przeprowadzić jej przekształcenie. W naszej analizie uwzględniamy szeroki zakres aspektów podatkowych, księgowych oraz prawnych. Projektujemy elastyczną siatkę zatrudnienia, działając zgodnie z obowiązującym prawem pracy, a także proponujemy i rejestrujemy odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowaną do potrzeb naszych klientów.

Nasze usługi obejmują także:

 • Prognozowanie wysokości opłat publicznych, takich jak podatki, składki ZUS i inne, umożliwiając klientom skuteczną planifikację finansową.
 • Indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniając specyfikę branży, w której działa, oraz jego unikalne potrzeby i cele biznesowe.
 • Ocenę ryzyka i sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa prawno-finansowego naszych klientów.
 • Wspieranie ekspansji na rynki zagraniczne poprzez znajomość zagadnień prawa międzynarodowego handlowego i zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie tego procesu.

Nasza kompleksowa i interdyscyplinarna działalność obejmuje także doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów, wsparcie w zarządzaniu ryzykiem, oraz pomoc w rozwijaniu strategii biznesowej dostosowanej do zmieniających się warunków rynkowych. Poprzez nasze szerokie spektrum usług, umożliwiamy klientom skoncentrowanie się na kluczowych aspektach ich działalności, eliminując zbędne obciążenia administracyjne i prawne.

Nasz główny priorytet to satysfakcja i sukces naszych klientów, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im najwyższą jakość usług i skuteczne wsparcie na każdym etapie ich działalności. Jesteśmy dumni z długotrwałych relacji, jakie budujemy z naszymi klientami, oraz z ich pozytywnych rekomendacji, które świadczą o naszym profesjonalizmie i zaangażowaniu.

 

Nasza firma świadczy kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji każdej dostępnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, dbając o budowę solidnych fundamentów od samego początku. Nasze działania nie kończą się na zarejestrowaniu podmiotu w odpowiednich rejestrach, ale sięgają dalej – zgłaszamy się do wszelkich właściwych organów administracji publicznej i monitorujemy oraz aktualizujemy dane w miarę potrzeb.

Nasze usługi rejestracyjne obejmują:

 • Rejestrację i likwidację spółek:
  – Aktywny udział w procesie rejestracji i likwidacji zarówno spółek osobowych, w tym S24, jak i spółek kapitałowych, w tym S24.
 • Opracowywanie umów/statutów spółek oraz kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji spółek w rejestrach KRS, GUS, US, ZUS.
 • Rejestracje Jednoosobowych Działalności Gospodarczych (JDG):
 • Pomoc w zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym złożenie wniosku do CEIDG.

Rejestracje i aktualizacje danych przed organami administracji publicznej:

 • Pomoc w realizacji podstawowych celów ewidencyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej po zarejestrowaniu podmiotu w odpowiednich rejestrach przed US i ZUS.
 • Przygotowanie niezbędnych formularzy i pism oraz rejestracja jako czynny podatnik VAT.
 • Wykonywanie czynności sprawdzających oraz rejestracja jednostek lokalnych, podmiotów leczniczych, laboratoriów medycznych i zakup kas fiskalnych.
 • Wykonywanie wszelkich późniejszych aktualizacji danych przed organami US, ZUS, RPWDL, KIDL i innymi.


Biała Lista Podatników VAT:

 • Pomoc w wpisaniu na Białą Listę Podatników VAT dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Rejestracja znaku towarowego stanowi kluczowy krok w ochronie intelektualnej firmy. Oprócz zabezpieczenia przed nieuprawnionym używaniem identycznej nazwy lub logotypu przez inne podmioty gospodarcze, uzyskanie takiego prawa wyłącznego pozwala także na skuteczną ochronę przed wykorzystywaniem podobnych oznaczeń przez konkurencję.

Nasze usługi rejestracji znaku towarowego obejmują:

 • Analizę zdolności rejestracyjnej proponowanego oznaczenia, w tym sprawdzenie, czy spełnia ono wymagania formalne i nie koliduje z istniejącymi znakami towarowymi.
 • Badanie dostępnych baz danych Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w celu identyfikacji ewentualnych znaków podobnych, które mogą stanowić przeszkodę dla rejestracji.
 • Przeprowadzenie podstawowej kwerendy internetowej w celu sprawdzenia istnienia uprzednich znaków podobnych, które mogą być powodem odrzucenia zgłoszenia znaku towarowego.
 • Sporządzenie kompleksowego zgłoszenia znaku towarowego, obejmującego wszelkie wymagane dokumenty i informacje.
 • Monitorowanie stanu zgłoszenia znaku towarowego w toku procesu rejestracyjnego, zapewniając regularne aktualizacje i śledzenie postępów.

Nasze usługi nie tylko zapewniają klientowi pewność, że jego znak towarowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i chroniony przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich, ale także otwierają przed nim perspektywę skutecznego wykorzystania i rozwijania jego własności intelektualnej. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w obszarze ochrony własności intelektualnej, jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć klientów na każdym etapie procesu rejestracji ich znaku towarowego.

Nasz profesjonalny zespół ekspertów przeprowadza dogłębną analizę prawno-podatkową, uwzględniającą specyfikę branży i unikatowe cechy marki klienta, co pozwala nam zidentyfikować potencjalne ryzyka i zaproponować optymalne rozwiązania. Ponadto, nasze usługi nie kończą się na samej rejestracji znaku towarowego – świadczymy wsparcie również po jej zakończeniu, zapewniając ciągłą opiekę nad zabezpieczoną własnością intelektualną klienta.

 

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych audytów, obejmujących zarówno aspekty prawne, księgowe, jak i kadrowo-płacowe. Nasze usługi audytorskie są niezwykle wszechstronne i skupiają się na analizie różnych obszarów działalności klienta, mając na celu zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz optymalizację procesów biznesowych.

Nasze audyty obejmują:

 • Audyty prawne: Przeprowadzamy szczegółową analizę dokumentacji prawnej klienta, identyfikując wszelkie potencjalne ryzyka prawne oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami. Nasz zespół ekspertów prawnych zajmuje się oceną umów, regulaminów, oraz innych dokumentów prawnych, aby zapewnić klientowi pełną ochronę i zgodność z prawem.
 • Audyty księgowe: Analizujemy księgi rachunkowe klienta, sprawdzając ich poprawność i zgodność z obowiązującymi standardami rachunkowości. Nasze audyty obejmują weryfikację danych finansowych, sprawdzenie zgodności z prawem podatkowym oraz ocenę skuteczności systemów raportowania finansowego.
 • Audyty kadrowo-płacowe: Przeprowadzamy szczegółową analizę procesów związanych z kadrą i płacami, w tym ocenę zgodności z przepisami prawa pracy oraz ocenę skuteczności systemów wynagradzania. Nasze audyty obejmują także sprawdzenie poprawności ewidencji czasu pracy, zgodność z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych oraz ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

Dzięki naszym usługom audytoryjnym, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami oraz że wszelkie potencjalne ryzyka zostały zidentyfikowane i odpowiednio zarządzane. Nasz zespół ekspertów posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do przeprowadzenia kompleksowej analizy każdego aspektu działalności klienta, co pozwala nam zapewnić naszym klientom spokój umysłu i pewność prawna w prowadzeniu ich biznesu.

 

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w wdrożeniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w przedsiębiorstwach, uwzględniając specyfikę działania danej branży oraz indywidualne potrzeby klientów. Nasze działania obejmują:

 • Identyfikację wymagań prawnych: Przeprowadzamy szczegółową analizę przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, uwzględniając specyfikę działalności klienta. Na tej podstawie identyfikujemy konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo.
 • Ewentualny audyt i sporządzenie listy kontrolnej: Dla funkcjonujących już podmiotów przeprowadzamy audyt, mający na celu ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Na podstawie wyników audytu sporządzamy listę kontrolną, która stanowi podstawę do dalszych działań.
 • Opracowanie całościowej dokumentacji: Na podstawie identyfikowanych wymagań i wyników ewentualnego audytu opracowujemy kompleksową dokumentację zgodną z RODO. Obejmuje ona m.in. politykę prywatności, klauzule informacyjne, procedury ochrony danych osobowych oraz umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Wdrożenie i przeszkolenie personelu: Pomagamy w wdrożeniu opracowanej dokumentacji oraz zapewniamy szkolenia dla personelu, aby zapewnić zrozumienie zasad ochrony danych osobowych i przestrzeganie wymogów RODO na wszystkich szczeblach organizacji.

Dzięki naszym usługom, klient może mieć pełne przekonanie, że jego znak towarowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i skutecznie chroniony przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich. Nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie w obszarze ochrony własności intelektualnej pozwalają nam nie tylko skutecznie wspierać klientów w procesie rejestracji ich znaku towarowego, ale także zapewnić im spokój umysłu i pewność prawną w prowadzeniu ich działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują nie tylko samo zgłoszenie znaku towarowego, ale również kompleksową analizę jego zdolności rejestracyjnej oraz weryfikację istniejących znaków podobnych, które mogłyby stanowić przeszkodę w rejestracji. Ponadto, monitorujemy stan zgłoszenia znaku towarowego, aby klient mógł być na bieżąco informowany o jego statusie. Nasz profesjonalny zespół jest gotowy do udzielenia wsparcia w przypadku wszelkich pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony znaku towarowego.

 

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa pracy, obejmujący kompleksowe wsparcie w różnorodnych kwestiach związanych z relacjami pracowniczymi. Nasze działania obejmują:

 • Opracowywanie wzorcowych umów: Projektujemy wzorcowe umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzule o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, kontrakty menedżerskie oraz umowy dotyczące telepracy i inne. Dopasowujemy je do specyfiki branży i potrzeb klienta, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie regulaminów pracy: Tworzymy regulaminy pracy i wynagradzania dostosowane do wymogów prawnych i specyfiki działalności klienta. Zapewniamy kompleksową analizę i konsultacje w zakresie regulaminów, aby zapewnić ich zgodność z przepisami prawa.
 • Opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników: Oceniamy systemy premiowania i wynagradzania pracowników pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy. Nasze opinie obejmują również ocenę systemów ocen okresowych, mając na celu zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Projektowanie uchwał dotyczących wynagrodzeń członków zarządu: Pomagamy w projektowaniu i opracowywaniu uchwał dotyczących wynagrodzeń członków zarządu, zapewniając zgodność z przepisami prawa korporacyjnego oraz prawem pracy.
 • Bieżące porady prawne: Udzielamy bieżących porad prawnych w zakresie prawa pracy, obejmujących m.in. ustanie i modyfikację stosunków pracy, naruszenie zakazu konkurencji, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zatrudnianie cudzoziemców, w tym legalizacje pobytów.
 • Opracowywanie kompleksowych opinii prawnych: Przygotowujemy kompleksowe opinie prawne w sprawach związanych z prawem pracy, obejmujące analizę i ocenę różnych aspektów prawnych oraz udzielamy rekomendacji dotyczących dalszych działań.
 • Pomoc w załatwianiu spraw trudnych przed US i ZUS: Wspieramy klientów w załatwianiu spraw szczególnie trudnych przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym udzielamy pomocy w sprawach dotyczących pomocy de minimis, układów ratalnych i innych.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki branży, w której działa. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala naszym klientom skutecznie zarządzać relacjami pracowniczymi oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy.

Współpracujemy już z kilkunastoma świetnymi firmami. Uważamy, że powinieneś dołączyć do nich, jeśli szukasz najwyższej jakości usług.

Dane kontaktowe:

Media społecznościowe