Znaki towarowe

Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaku towarowego stanowi kluczowy etap w ochronie intelektualnej firmy. Oprócz zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem identycznej nazwy lub logotypu przez inne podmioty gospodarcze, uzyskanie takiego prawa wyłącznego pozwala także na skuteczną ochronę przed używaniem podobnych oznaczeń przez konkurencję.

Nasze usługi rejestracji znaku towarowego obejmują:

Analizę zdolności rejestracyjnej proponowanego oznaczenia, w tym sprawdzenie, czy spełnia ono wymagania formalne i nie koliduje z istniejącymi znakami towarowymi.
Badanie dostępnych baz danych Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w celu identyfikacji ewentualnych znaków podobnych, które mogą stanowić przeszkodę dla rejestracji.
Przeprowadzenie podstawowej kwerendy internetowej w celu sprawdzenia istnienia uprzednich znaków podobnych, które mogą być powodem odrzucenia zgłoszenia znaku towarowego.
Sporządzenie kompleksowego zgłoszenia znaku towarowego, obejmującego wszelkie wymagane dokumenty i informacje.
Monitorowanie stanu zgłoszenia znaku towarowego w toku procesu rejestracyjnego, zapewniając regularne aktualizacje i śledzenie postępów.
Nasze usługi nie tylko zapewniają klientowi pewność, że jego znak towarowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i chroniony przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich, ale także otwierają przed nim perspektywę skutecznego wykorzystania i rozwijania jego własności intelektualnej. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w obszarze ochrony własności intelektualnej, jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć klientów na każdym etapie procesu rejestracji ich znaku towarowego.

Nasz profesjonalny zespół ekspertów przeprowadza dogłębną analizę prawno-podatkową, uwzględniającą specyfikę branży i unikatowe cechy marki klienta, co pozwala nam zidentyfikować potencjalne ryzyka i zaproponować optymalne rozwiązania. Ponadto, nasze usługi nie kończą się na samej rejestracji znaku towarowego – świadczymy wsparcie również po jej zakończeniu, zapewniając ciągłą opiekę nad zabezpieczoną własnością intelektualną klienta.